Napajedelské noviny - Slavný hřebčín v ohrožení, rozšíření těžby štěrkopísku a pokusy radnice o otevřenost.

Napajedelské noviny - Slavný hřebčín v ohrožení, rozšíření těžby štěrkopísku a pokusy radnice o otevřenost.

Takto lze jednoduše shrnout období, které uplynulo od komunálních voleb v říjnu 2018 do března 2020. Napajedelská radnice učinila jen malý krok k otevřenosti a transparenci, pokusy Pirátů o změnu jednacího řádu Zastupitelstva byly skoro vyslyšeny. Náš návrh na pořizování audio-video záznamu z jednání nebyl přijat a je opět v čekací lhůtě. Rovněž jsme nebyli podpořeni v návrhu na zřízení transparentního účtu či rozklikávacího rozpočtu na faktury.

Probíhající změny v Územním plánu (ÚP) pokročily dále a návrh číslo 1A byl zastupitelstvem v únoru 2020 schválen. Byl učiněn významný krok k možnému rozšíření těžby štěrkopísku směrem ke hranici katastru s obcí Topolná. Mé námitky, že plochy k těžbě jsou dostatečné a že zastupitelstvo svým rozhodnutím podporuje byznys nadnárodní firmy, nebyly vyslyšeny. Po veřejném projednání Návrhu na pořízení změny ÚP zkráceným postupem na podzim 2019 bylo vzneseno více připomínek, a tak další dvě lokality, kde se má rozšiřovat průmyslová výroba, budou ještě zastupitelstvem projednány. Jde o změny VP č. 74 a č. 352 oblast Zámoraví (navrhovatel Fatra, a.s.) a VP č. 73 oblast průmyslová zóna Napajedla (navrhovatel Sygnum Immo, s.r.o. Otrokovice).

Asi největším a nejdiskutovanějším je návrh 1B na pořízení změny ÚP v lokalitě Výběhy, kde pastviny legendárního 133 let fungujícího hřebčína mají být nahrazeny výstavbou bytových domů. Majitelé pozemků a navrhovatelé změny (Sygnum s.r.o.) již vykáceli 39 kusů z celkového povoleného počtu 45 kusů dřevin. Pokáceny byly převážně několik desítek let staré jasany a taky stoleté duby.

17. 4. 2019 Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) provedla kontrolu. Zastavila kácení a zbývajících 6ks bylo zatím ušetřeno. Dalších 7ks (jiných než povolených) stromů označila ČIŽP za nepovolené kácení, poté zahájila jednání o přestupku. Byly pravomocně uděleny dvě pokuty: 60 tisíc Kč společnosti Sygnum s.r.o. a 40 tisíc Kč odborné firmě, která provedla pokácení. Se společností Sygnum s.r.o. bylo zahájeno správní řízení o nápravném opatření o uložení náhradní výsadby za ekologickou újmu za pokácení výše uvedených 7ks dřevin. Dále byl podán podnět k přezkumnému řízení Krajskému úřadu Zlínského kraje (KÚZK).

V červnu 2019 proběhlo přezkumné řízení KÚZK k prvotnímu povolenému kácení, načež rozhodnutí úseku Životního prostředí MěÚ Napajedla (ŽP) nebylo shledáno správným, jelikož nebylo zřejmé, zda úsek ŽP požádal o dendrologické posouzení stavu stromů a v části rozhodnutí o uložení náhradní výsadby. KÚZK tak rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání, a to v části dosud nepokácených 6ks jasanů a v části náhradní výsadby.

KÚZK uložil úseku ŽP, aby při novém rozhodování o žádosti v rozsahu vráceném k novému projednání, při stanovení povinnosti žadatele zajistit náhradní výsadbu za vykácené dřeviny, určil počty a druhy dřevin, jejich umístění a termín, do kdy má být výsadba provedena. Což v prvotním rozhodnutí chybělo.

K 18. 3. 2020 nebylo zatím úsekem ŽP rozhodnuto. Je zvláštní, že při prvotním povolování začátkem roku 2019 úsek ŽP MěÚ Napajedla povolil kácení bez nutnosti provedení vlastního odborného stanoviska k posouzení zdravotního stavu stromů, zatímco nyní si stanovisko bude muset vyžádat.

Napajedelští občané dokonce uspořádali konferenci na podporu chovu „133 let hřebčína Napajedla“, kde zaznělo mnoho odborných rad a připomínek z úst znalců na chov anglického plnokrevníka. Také zastupitelstvu předložili petici, ve které nesouhlasí s návrhy na pořízení změny 1B v ÚP. Petici podepsalo 1469 petentů nejen z Napajedel (což je téměř 25% z možných voličů), ale také 2462 z řad občanů ČR. Pod peticí se objevují jména jako osminásobný vítěz Velké pardubické (VP) Josef Váňa, čtyřnásobný vítěz VP ing. Václav Chaloupka, dvojnásobný vítěz VP a dlouholetý vynikající trenér napajedelských koní František Vítek, dlouholetý trenér napajedelských koní a správce dostihového závodiště v Pardubicích MVDr. Jiří Janda, špičkový trenér dostihových koní František Holčák a jiní.

Území hřebčína, tak jak je vidím nejen já, není jen zemědělská půda, jak je označeno v Územním plánu, ale především živý organismus, který působí pro město Napajedla blahodárně a zmenšuje dopady znečištění. O ploše hřebčína s přilehlým historickým parkem můžeme hovořit jako o plicích našeho města zachytávajících prach, hluk, vlhkost. Zkrátka čistička vzduchu. Pokácením tak vzrostlých stromů je narušením tohoto organismu a zhoršením životního prostředí. Argument, který zazněl na zastupitelstvu, že došlo k pádu větví a tím k úmrtí koně je sice politováníhodný, nicméně pokud se majitelé pozemků o stromy budou řádně a včas starat, mohou pak předejít těmto nebezpečím třeba včasným ořezem. Pokácené stromy tvořily stromořadí a vytvářely tak i ucelený obraz v krajině. Pod stromy žijí živočichové a rostou rostliny a stromy jim vytvářejí životní prostor. Svévolným pokácením nedošlo jen k likvidaci desítek let starých, většinou zdravých stromů, ale také k narušení prostředí pod nimi či v jejich okolí.

další informace a fotky pokácených stromů najdete ve starším článku zde.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu