Polovině zemědělské půdy v Česku hrozí eroze

Polovině zemědělské půdy v Česku hrozí eroze

Polovině zemědělské půdy v Česku hrozí vodní eroze, nejrozšířenějším typem degradace půd u nás. Ta pak často ohrožuje obecní a soukromý majetek, zanáší vodní toky, nádrže a zhoršuje kvalitu povrchových vod. Během jedné erozní události může být spláchnuto až několik cm půdy a dojít tak k její nenávratné ztrátě. Pouhý 1 centimetr půdy se u nás vytvoří za 100 let. Každý rok nenávratně zmizí z českých polí až 21 000 000 tun půdy, což lze vyjádřit jako ztrátu minimálně 4,3 mld. Kč ročně. Podmínky pro výskyt vodní eroze jsou v ČR specifické – půdní bloky jsou v ČR největší v Evropě díky intenzifikaci zemědělské výroby v minulosti, ve velkém byly také rušeny hydrografické a krajinné prvky (rozorání mezí, zatravněných údolnic, polních cest, likvidace rozptýlené zeleně apod.), které zrychlené erozi účinně bránily.

V roce 2018 bylo evidováno 261 erozních událostí. Nejsou zaznamenávány všechny erozní události, které se vyskytnou, ale pouze události, které jsou nahlášeny pověřeným pracovníkům monitoringu. V roce 2018 bylo nejvíce erozních událostí evidováno v kraji Vysočina (celkem 44,8 % událostí), dále v Jihočeském kraji (15,3 %) a v Moravskoslezském kraji (9,6 %). Alarmující je také zjištění, že ve více jak 74 % případech nebyla na zasažených blocích aplikována žádná půdoochranná nebo protierozní agrotechnická opatření.

V roce následujícím bylo zaevidováno 425 erozních událostí. Podrobnější informace, jak se situace za rok změnila, se ale nedozvíte. Závěrečná zpráva o monitoringu eroze zemědělské půdy za rok 2019 dosud nebyla zveřejněna. Dvě ministerstva deset let připravují takzvanou protierozní vyhlášku, která by motivovala zemědělce bojovat proti nevratné ztrátě ornice. Vyhláška možná vejde v platnost v lednu 2021, ale v mnohem měkčí podobě, než se původně plánovalo. Podle posledního znění by protierozní vyhláška zemědělcům tolerovala každoroční odnos až 17 tun ornice z každého hektaru pole. To znamená, že bude úplně k smíchu a nedojde k žádné změně současného neutěšného stavu. Aby opravdu byla naše půda chráněna, měl by být tolerován maximálně poloviční až třetinový odnos ornice.

V této věci jsme interpelovali ministra.

Zdroje: KAPIČKA, Jiří, ŽÍŽALA, Daniel, a kol. Monitoring eroze zemědělské půdy: Závěrečná zpráva za rok 2018 [online]. Praha: VÚMOP, SPÚ, 2018. 171 s. [cit. 2018-12-20].

Dostupné zde.

Vodní eroze půdy detailně na EAGRI.CZ

Autor: Jan Pošvář

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu