Hana Ančincová : Lidé mají oprávněné obavy o zdroj pitné vody

Hana Ančincová : Lidé mají oprávněné obavy o zdroj pitné vody

To, že mají lidé mají oprávněné obavy o zdroj pitné vody, ukázala hojná účast na protestním pochodu, který pořádal spolek Za vodu pro lidi. Pochod za vodu se konal v sobotu 13. června, kdy se na místě plánované těžby setkaly skupiny vycházející ze třech míst, Moravského písku, Veselí nad Moravou a Uherského Ostrohu. Fakt, že je třeba bít na poplach co nejhlasitěji, způsobilo i rozhodnutí báňského úřadu ze dne 19. května o stanovení dobývacího prostoru. Dalším krokem, který zájemce o těžbu bude muset absolvovat, je navazující správní řízení, to znamená již samotné povolení těžby, které bude řešit opět Obvodní báňský úřad se sídlem v Brně. Takže pokud zájemce uspěl i v tomto kroku, tak by subjekt mohl začít těžit. Jestli se ptáte, co lze dělat dál? Tak odpověď zní – jedině podání správní žaloby. A jak můžou pomoci naši politici? Rada Zlínského kraje by se podle mě měla minimálně připojit k žalobě ravského kraje proti rozhodnutí Českého báňského úřadu o stanovení dobývacího území pro těžbu štěrkopísku mezi Uherským Ostrohem a Moravským Pískem.

Dne 2.6.2020 se v Kyjově sešlo cca 60 starostek a starostů obcí v okolí chystané těžby, aby dohodli společný postup zpracování správní žaloby. Už teď je jisté, že budou podány minimálně 3 správní žaloby (obcemi, VAK Hodonín a Jihomoravským krajem.). Obávají se totiž, že by dobývání této stavební suroviny ohrozilo blízký zdroj pitné vody, na který je napojených 86 obcí se 140 tisíci obyvatel. K oblastem, na nichž závisí zásobení 140 tis. obyvatel pitnou vodou, je logicky třeba přistupovat s větší mírou obezřetnosti a opatrnosti v porovnání s oblastmi, která nejsou k zásobení obyvatel využívána, nebo kde osídlení dokonce chybí.

I mně zůstává rozum stát nad tím, proč v době největšího sucha za posledních 500 let hrozí, že zdroj pitné vody pro desítky tisíc lidí je v ohrožení. V argumentech pro těžbu zaznívá, že vodní zdroj Polešovice – Les by mohl být případně náhražkou zdroje vody Bzenec komplex. Nutno však zmínit, že vodní zdroj Polešovice – Les nebyl nikdy uveden do provozu. Uváděný vodní zdroj Polešovice – Les nemá žádné povolení k odběrům ze strany příslušného vodoprávního úřadu a nemá vybudováno napojení na úpravnu vod. Proklamativní využití těžební laguny k účelům závlahy, či zásobení obyvatel je opakovaný postup těžební společnosti, jak obejít nařízení vodního zákona o zákazu těžby v CHOPAV (chráněná oblast akumulace podzemní vody). I naprostému laikovi je zřejmé, že pro účely zásobení obyvatel, nebo zemědělských ploch postačuje vyhloubit hydrogeologické vrty, nebo využít existující vodní plochy a rozhodně není potřeba za tímto účelem vytěžit statisíce tun štěrkopísku.

Dál tak hrozí, že se v blízkosti prameniště bude těžit dvě stě tisíc tun štěrkopísku ročně. Těžební laguna je navrhována jen 620 m od krajní jímací studny prameniště Bzenec III sever. Současně je ale navrhovaná těžební laguna vzdálena jen 255 m od hranice ochranného pásma druhého stupně 2a v němž je explicitně zapovězeno: „těžit zeminy a zemní hmoty“ (Rozhodnutí č.j. Vod 1299-1985/1989/Ku-235 z 1.3.1989) aby nedošlo k odkrytí hladiny podzemní vody.

Na konci května interpeloval pirátský poslanec Radek Holomčík opakovaně ministra životního prostředí Richarda Brabce ohledně plánované těžby, který se spolu s poslancem Františkem Elfmarkem pochodu za vodu zúčastnil.

Je však potřeba říct, že my se jenom nesnažíme popsat problém, ale také jej rovnou řešit. Náš poslanec František Elfmark dle informace, které získal od expertů odhaduje, že podzemní zdroj pitné vody, který se na tomto místě nachází vystačí na minimálně 2000 let. A i proto se chystá zařadit bod na jednání výboru sněmovny pro životní prostředí, který se bude touto problematikou zabývat a následně plánuje s odborníky uspořádat také kulatý stůl.

Já pevně doufám, že správní žaloby, hlas lidí, kteří se zúčastnili pochodu i jejich tlak na politiky způsobí, že zájem ochrany pitné vody převáží nad zájmy těžařů. Štěrku se přece nenapijeme.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu