Mokřady a voda aneb světový den mokřadů u nás i ve světě

Mokřady a voda aneb světový den mokřadů u nás i ve světě

ČR, 2. února 2021 - Dnes je to padesát let, co byla v íránském Rámsaru podepsána úmluva o mokřadech. Tato mezinárodní úmluva vytvořila rámec pro ochranu a rozumné užívání všech typů mokřadů, které patří mezi nejcennější a přitom světově nejohroženější ekosystémy.

Tehdejší Československo přistoupilo k úmluvě 2. února 1990 a po vzniku samostatné České republiky vznikl Český ramsarský výbor. Každý stát, který k úmluvě přistoupil, se zavázal zařadit alespoň jeden mokřad na svém území do Seznamu mokřadů mezinárodního významu. V ČR najdeme hned čtrnáct takových lokalit. Bohužel na území našeho kraje se nenachází ani jeden z nich.

Začátek února, tedy 2. únor, se díky datu podepsání úmluvy stal světovým dnem mokřadů. Mottem letošního ročníku jsou “Mokřady a voda”, protože mokřady patří mezi významné ekosystémy zadržující a čistící vodu a tím i mezi zdroje pitné vody. Zároveň mají neporušené nebo revitalizované mokřady obrovskou schopnost ukládat z atmosféry uhlík. Revitalizace mokřadů tak může nahradit část negativní bilance CO2 v rámci kůrovcové kalamity.

Mokřady však z naší krajiny pomalu mizí. I když zaznamenáváme v posledních letech snahu o zachování nebo obnovu některých lokalit, přesto se nedaří úbytek jejich rozlohy zastavit. Velkou daň si vybralo vysušování mokřadů a jejich přeměna v zemědělskou půdu, narovnávání a zahlubování vodních toků. Na mokřady má vliv i kvalita vody, protože ta ohrožuje tamní biodiverzitu.

V rámci pirátského programu v oblasti životního prostředí i zemědělství prosazujeme zachování biodiverzity a pestrosti naší krajiny. Tam řadíme také zachování, ochranu a obnovu mokřadů a dalších ohrožených ekosystémů. S tím souvisí i zlepšení kvality vody a čistoty životního prostředí.

Ačkoli na Vysočině nemáme žádný mokřad, který by byl zařazen mezi mokřady mezinárodního významu, můžeme navštívit místa, která patří mezi mokřady národního významu. Ty se dále dělí na místa s lokálním, regionálním a nadregionálním významem. Mezi ta poslední patří na Vysočině dvě lokality - Dářská rašeliniště a rašeliniště kolem rybníka Zhejral pod Javořicí. Další informace o mokřadech v České republice a také jejich mapu můžete najít na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Na Vysočině najdeme také řadu míst, kde byly mokřady obnoveny. V okolí Jihlavy můžeme zamířit na Lesnovské nebo Pístovské mokřady, Hosovské rybníčky a další místa. Právě na Lesnovských mokřadech jsme se byli loni v červnu podívat a je až neskutečné, jak se spolku Mokřady z.s. povedlo tuto lokalitu obnovit.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu