Poslanec Holomčík: Přicházíme o půdu, betonuje se rychlostí blesku

Poslanec Holomčík: Přicházíme o půdu, betonuje se rychlostí blesku

Kladno není jediným městem, kde aktuálně rezonuje téma snah zastavovat zemědělskou půdu. Jelikož máme ve svých řadách poslance Radka Holomčíka, který je členem Zemědělského výboru PSP ČR, požádali jsme ho, aby prostřednictvím krátkého rozhovoru informoval občany, voliče a zemědělce, jak se Pirátská strana staví k problematice zemědělství obecně a zda zemědělcům nějakým způsobem pomáhá. Otázky pokládal kladenský Pirát Honza Lukášek.

Česká republika se v poslední době potýká se suchem. Zajímalo by nás, jaké jsou tvoje kroky v boji s tímto fenoménem, a také jak napomáháš racionálnímu hospodaření s krajinou?

Problematika sucha je relativně široká, nevyřeší ji jeden „zázračný lék“, je nutné dělat řadu dílčích kroků, které nakonec vytvoří funkční celkové řešení. Momentálně zpracováváme návrh, který změní přístup k daním z nemovitostí tak, aby každý, kdo pracuje s krajinou, byl pozitivně motivovaný ke krokům zvyšujícím retenční schopnosti krajiny. Dále řeším problém zmapování meliorací v celé republice spolu s Výzkumným ústavem meliorace a ochrany půdy, který tomu rozumí a se kterým vytvoříme mapový agregátor odvodňovacích systémů v České republice. Učíme se pracovat se systémem Kepler-Sentinel I a II pro mapování zemědělské krajiny a lesů pomocí družic, který by měl pomoci analyzovat krajinu pro boj se suchem. V rámci lesního zákona se snažím přes změnu hospodaření společnosti Lesy České republiky změnit fungování tohoto podniku, jenž není schopen přinést řešení kalamitní situace, a také chci zjednodušit zakládání a údržbu vodních prvků v lese.

Jaké jsou tvoje kroky pro ochranu českých zemědělců a umísťování domácí zemědělské produkce na mezinárodních trzích?

Základem pro podporu podnikání, a to nejen v zemědělství, je usnadnit ho, tedy začít s odstraňováním zbytečných bariér. Dále je důležitá dostupnost půdy pro menší zemědělce a zkrácení distribučního řetězce, jež přinese lepší ceny jak pro producenty, tak pro spotřebitele. Hodně se teď hovoří i o zastropování dotací. Tento krok podporujeme, byť měl přijít tak před 15 lety, za mnohem důležitější teď ale považuji podmíněnost dotací šetrným způsobem hospodaření. Pro vytvoření systému udržitelného zemědělství v ČR musíme změnit kurz dotační politiky, který umožní hospodaření s krajinou, půdou a vodou. V současné době dochází k úbytku půdního fondu, betonuje se rychlostí blesku. Ve Sněmovně se ministerstva zemědělství a životního prostředí nejsou schopny dohodnout na tzv. protierozní vyhlášce. Zatím vše nasvědčuje tomu, že dojde k novelizaci zákona na ochranu půdního fondu. Tady chci otevřít debatu, jakým způsobem dochází k záborům zemědělské půdy, zvláště té nejvíce bonitní. Druhou věcí je ztráta půdy erozí, a to jak vodní, tak větrnou. Budeme hledat cesty pozitivní motivace, jak podpořit zemědělce v hospodaření s půdou nejen přes regresivní daně z pozemků pro protierozní prvky, ale i přes jiné dotační tituly.

Závěrem, jak hodnotíš přínos Pirátské strany pro malé a střední zemědělce?

V pocitové rovině zemědělci vidí, že mají v naší straně zastání. Vím to, protože jsem s řadou jednotlivců i zemědělských organizací v pravidelném kontaktu. Chci se věnovat otázce rodinného podnikání, jak funguje většina menších farem. Myslíme na zemědělce, když mluvíme do společné zemědělské politiky Evropské unie po roce 2020. Snažíme se tlačit na vládu, aby brala v potaz všechny zemědělce, ne jenom ty největší. Chceme taky změnu kurzu směrem k účinnější podpoře rozvoje venkova.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu